Regulamin

1.Pojazd jest wynajmowany dobrym stanie, sprawny technicznie, bez śladów uszkodzeń i wad. Wszelkie usterki i uwagi dotyczące stanu pojazdu należy zgłosić w momencie odbioru pojazdu.

2.Najemca zwany dalej Klientem zobowiązany jest zwrócić pojazd do siedziby firmy w takim stanie, w jakim go wynajął -czystym, sprawnym technicznie, , z kompletem opon, z dokumentami i z wyposażeniem dodatkowym.

3. Każde przedłużenie wynajmu należy zgłosić najpóźniej na 12 godzin przed zakończeniem pierwotnego okresu wynajmu i otrzymać zgodę. W przypadku braku zgody pojazd należy zwrócić zgodnie z podpisaną wcześniej Umową Najmu lub zadeklarowanym zwrotem. W razie niezwrócenia pojazdu w wyznaczonym terminie wynajmujący naliczy kary w kwocie 2000 PLN. Nie zwrócenie pojazdu do 12 godzin od zakończenia umowy bez wcześniejszego zgłoszenia przedłużenia zostaje uznane jako przywłaszczenie samochodu i zostaje głoszone na policję.

4. Pojazd ubezpieczony jest w zakresie AC i OC zgodnie z zasadami obowiązującymi na terenie RP. Klient zobowiązany jest do: a) przestrzegania przepisów prawa

b) zapłaty na własny koszt mandatów lub innych kar wynikających z naruszenia przepisów prawa

c) przestrzegania dopuszczalnej ładowności przyczepy

d) opłacania opłat drogowych oraz Viatoll 

e)nie wwożenia na lub wywożenia poza polski obszar celny dóbr zabronionych przepisami celnymi.

f) nieprowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu, środków odurzających, narkotyków lub leków powodujących zaburzenia świadomości.

g) niebrania udziału w rajdach, wyścigach, zawodach itp.

h) nieużywania pojazdu do jazdy po drogach i terenach nieutwardzonych 

i) nie przewożenia pojazdem środków żrących, brudzących, o ostrych krawędziach lub innych mogących uszkodzić pojazd lub zabrudzić go itp.

j) nieużytkowania pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem. W szczególności zabrania się: dokonywania jakichkolwiek przeróbek w pojeździe oraz zmian sprzecznych z przeznaczeniem pojazdu bez zgody Wynajmującego. Jeśli w umowie nie zaznaczono, pojazd nie może poruszać się poza granicami RP. Niedozwolone przemieszczenie się poza granicę skutkuje dodatkowymi opłatami zgodnie z cennikiem. Naruszenie powyższych zasad skutkuje naliczeniem dodatkowych opłat zgodnie z cennikiem.

5. Klient posiada stosowne prawo jazdy i jest ono ważne.

6. Osoba trzecia nie może użytkować przyczepy, chyba że, zaznaczono to w umowie oraz posiada ważne uprawnienia. Wszelką odpowiedzialność za pojazd w okresie wynajmu ponosi osoba wynajmująca pojazd.

7. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za naruszenie bądź nieprzestrzeganie ogólnych warunków najmu i Umowy Najmu przez wskazaną przez niego osobę trzecią.

8. Wynajmujący zastrzega sobie prawo natychmiastowego odbioru pojazdu, jeśli klient nie będzie przestrzegał któregokolwiek z postanowień Umowy Najmu i ogólnych warunków najmu, w szczególności brak zwrotu przyczepy w terminie ustalonym w Umowie Najmu. Wynajmujący ma prawo obciążyć klienta wszelkimi poniesionymi kosztami związanymi z odbiorem pojazdu lub też ze stwierdzonymi uszkodzeniami.

9. W przypadku próby wyjazdu za granicę do krajów innych niż deklarowanych w momencie odbioru pojazdu lub w przypadku jakiegokolwiek innego postępowania niezgodnego z warunkami Umowy Najmu, wynajmujący będzie miała prawo do obciążenia klienta kwotą do wysokości 30-krotnej wartości udziału własnego klienta, ale nie większą niż wartość nowego pojazdu.

10. Wynajmujący nie jest odpowiedzialna za rzeczy oraz zwierzęta pozostawione w pojeździe. 

11. Klient jest zobowiązany do dokonania następujących płatności: płatność za wynajem wyliczona na podstawie ilości dni, płatna z góry w dniu odbioru pojazdu, kaucja pobierana jest w dniu wydania samochodu/zwrot kaucji w dniu zdania pojazdu, sumy za dodatkowe opcje wyposażenia oraz wszelkie inne opłaty związane z dodatkowymi usługami takimi jak na przykład: zwrot przyczepy w innym miejscu niż określone w Umowie Najmu, przedłużenie najmu, , czyszczenie auta oraz wszelkie obowiązujące podatki i inne opłaty lokalne, klient otrzymuje pojazd czysty i sprawny technicznie i zobowiązuje się zwrócić w takim samym stanie, w przeciwnym razie klient zostanie obciążony kosztami za usługę czyszczenia.

12. Klient jest zobowiązany do pokrycia kosztów napraw uszkodzeń pojazdu powstałych w czasie trwania najmu, dotyczy to również uszkodzenie powstałe przez przewożone zwierzęta. Klient ponosi pełną odpowiedzialność finansową niezależnie od wykupienia polisy AC za szkody powstałe na pojeździe w razie: – wykorzystania pojazdu niezgodnie z Umową Najmu – uszkodzenia dachu, podwozia lub wnętrza wynajmowanego pojazdu – prowadzenia pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających oraz brakiem uprawnień, włączając koszty związane z odpowiedzialnością firmy. Odpowiedzialność klienta na wypadek szkody – udział własny w szkodzie max. 2 500 pln (dwa tysiące pięćset złotych),. Uszkodzenia będą wyliczone na podstawie programu AUDATEX. , w przypadku odmowy wypłaty przez ubezpieczalnie szkodą zostanie obciążony klient.

13. W razie wypadku drogowego klient zobowiązany jest : 

a) uzyskać stosowne oświadczenie ze wszystkimi danymi uczestników wypadku oraz świadków wraz z ich podpisami.

b) nie pozostawiać pojazdu bez opieki lub zabezpieczenia.

c) zawiadomić policję natychmiast, jeśli trzeba udowodnić winę drugiej strony i gdy są ranni dodatkowo natychmiast wezwać pogotowie ratunkowe.

d) w przypadku kradzieży samochodu należy natychmiast powiadomić policję i wynajmującego.

14. Jeżeli pojazd nie jest użytkowany przez klienta powinien on go zabezpieczyć przed ewentualnymi uszkodzeniami i kradzieżą używając wszystkich zamontowanych do tego celu urządzeń i pozostawiając pojazd na parkingach strzeżonych. W przypadku kradzieży najmowanego samochodu klient jest zobowiązany zwrócić dowód rejestracyjny i kluczyki. W przeciwnym razie najemca będzie miała prawo do obciążenia klienta kwotą do wysokości równowartości pojazdu.

15. Wynajmujący, będący właścicielem pojazdu, nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody, które zostały spowodowane wadą pojazdu lub niewłaściwym użytkowaniem.

16. Klient nie może dokonać żadnych napraw samochodu, z wyjątkiem zaistnienia zdarzenia uniemożliwiającego dalszą jazdę samochodem. W takim przypadku klient powinien niezwłocznie zawiadomić telefonicznie Wynajmującego o zaistniałej sytuacji.

17. Wynajmujący ma prawo wypowiedzieć Umowę Najmu ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

a) jakiejkolwiek zwłoki z zapłatą,

b) jeśli klient używa pojazdu sprzecznie z Umową Najmu lub z jego przeznaczeniem.

18. W przypadku nieuregulowania należności w terminie wynajmujący ma prawo do naliczenia odsetek za każdy dzień zwłoki oraz obciążenia kosztami postępowania. Odsetki zostaną skalkulowane wg aktualnej ustalonej stopy procentowej.

19. Niniejszym wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych wszelkim znanym organom Europejskim w celu uregulowania mandatów lub opłat za parkowanie, które jestem zobowiązany zapłacić zgodnie z Umową Najmu.

20. Wszelkie zmiany Umowy Najmu i niniejszych Ogólnych Warunków Najmu muszą być dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

21. Wszelkie spory powstałe w związku z realizacją Ogólnych Warunków Najmu i Umowy Najmu strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwego sądu.

22. Oświadczam, że wyrażam zgodę na wystawienie faktury VAT bez wymogu złożenia na niej mojego podpisu.

CENNIK OPŁAT.

1.Brak dowodu rejestracyjnego, brak polisy OC, brak tablicy rejestracyjnej – 400zł 

2. Brak kluczyka  400zł 

3. Zwrot brudnego pojazdu 500 zł ( dotyczy również środka )

4. Korzystanie niezgodne z przeznaczeniem- 2 000zł kara umowna

5. Udostepnienie samochodu osobom trzecim bez upoważnienia – 1000zl kara umowna

6. Niedozwolone przemieszczenie się poza granice RP – 500zł/doba kara umowna

7. Zwłoka w zwrocie pojazdu bez powiadomienia i zgody Wynajmującego – 2500zł kara umowna

8. Opłata za każdą szkodę powstałą w trakcie wynajmu i nierozliczoną w ciężar polisy OC sprawcy – 2 000zł  + koszt naprawy.

7. Podstawienie/odbiór pojazdu – ustalane indywidualne

8. Pakiet Zagranica (zgoda na wyjazd poza RP + assistance UE) – 30zł/doba do 7dni – 25zł/doba powyżej 7dni

9.Brak części wyposażenia – wg cennika producenta +50%

10. Kaucja ZWROTNA w dniu zwrotu przyczepy: 500.00zł